Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej

 

 

 

   

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z docierającymi do nas licznymi skargami mieszkańców Gminy Świerklany dot. nieprawidłowo wystawianych przez firmę „Transgór“ S.A. faktur za odbiór odpadów komunalnych i trawy, poniżej zamieszczamy przykładowe wzory pism, z których można skorzystać, aby wyjaśnić niepawidłowości w fakturach. Wyżej wymienione pisma są dostępne równiez w siedzibie GZGK w Świerklanach.

ftp://ftp-swierklany.ogicom.pl/gzgk/odpady%20komunalne.doc

ftp://ftp-swierklany.ogicom.pl/gzgk/trawa.doc


-----------------------------------------------------------------------------------------------                    

GZGK NR ................./2012                                                               Świerklany, 18.05.2012r

PST „TRANSGÓR S.A.”

ul. Jankowicka 9

44-200 Rybnik


dot. Realizacji umowy nr 31/2011 z dnia 21.12.2011r

W związku z docierającymi do nas licznymi skargami mieszkańców Gminy Świerklany zwracamy uwagę, że wystawiane przez Państwa faktury za odbiór odpadów komunalnych są niezgodne z obowiązującym na terenie Gminy cennikiem tj. Uchwałą Nr 23/V/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklany oraz Zarządzeniem Nr W.0050.94.2011 Wójta Gminy Świerklany z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne w zakresie odbioru odpadów świadczone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.

Niniejszym wzywamy Państwa do zaprzestania tych praktyk i wystawienia mieszkańcom faktur korygujących oraz zamieszczenia w lokalnej prasie przeprosin.


                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                    Kierownik

                                                                                                                  Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                 Marian Werner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                Świerklany, dnia 26.04.2012r


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących umów na odbiór odpadów komunalnych (śmieci) oraz przyszłych wystawianych faktur przez firmę „Transgór” prosimy o kontakt z:

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świerklanach
lub
PST TRANSGÓR S.A. w Rybniku

Kierownik

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marian Werner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świerklany, dnia 26.04.2012r


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓWInformujemy, że z dniem 01.01.2012r odbiorcą odpadów komunalnych jest firma PST „Transgór S.A.”, który przejął ten obowiązek zgodnie z umową Nr 31/2011 z dnia 21.12.2011r


Zgodnie z zawartą umową „Transgór” zobowiązany był między innymi:

 • zawiadomić mieszkańców, że z dniem 01.01.2012r nastąpiła zmiana odbiorcy odpadów stałych,

 • uzyskać pisemne zgody mieszkańców na zmianę odbiorcy odpadów stałych

 • do 31.01.2012r zebrać oryginały pisemnych zgód mieszkańców


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wystawianych faktur przez firmę „Transgór” prosimy o kontakt z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.

Kierownik

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Marian Werner---------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 19.04.2012r o godz. 14:51 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał od PST „TRANSGÓR” S.A. fax o następującej treści:


L.dz.SK/1/04/2012                                                                     Rybnik, 16.04.2012r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2012r. PST „Transgór” S.A. w Rybniku przejął od Gminy Świerklany część przedsiębiorstwa pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z postanowieniami tej umowy niniejszym informujemy, że od dnia 01.01.2012r. Usługi wywozu odpadów świadczyć będzie PST „Transgór” S.A. w Rybniku.

Przekazane Państwu w miesiącu marcu umowy w sposób podobny regulują zasady odbioru odpadów przy zachowaniu dotychczasowych cen.

Prosimy uprzejmie o informację w przypadku nie wyrażenia zgody na zawarcie naszej umowy. W przypadku nie odesłanie umowy bądź sprzeciwu, usługi odbioru odpadów zostana zablokowane.

Umowy podpisane i zwrócone do PST „Transgór” S.A. traktujemy jako zgodę na zmianę odbiorcy odpadów.

Informujemy również, iż zmianie ulega ilość worków konieczna do wystawienia w celu weryfikacji czy Zleceniodawca prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Należy wystawić min 2 worki ze zbiórką selektywną co dwa miesiące.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług dotyczących odbioru wszystkich odpadów powstających w Państwa gospodarstwie. Świadczymy usługi odbioru gruzu w workach (pojemność 80 l – 15,00 zł brutto); papy, odpadów po remoncie, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych.

W okresie zimowym co najmniej ½ pojemnika to popiół. W związku z licznymi Państwa zapytaniamo pragniemy poinformować o wprowadzeniu nowej usługi odbioru popiołu w workach 120 l w cenie 10,00 zł/szt.

W okresie zimowym konieczna jest również dbałość o bezpieczeństwo i dojazd do posesji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pragniemy zaproponować usługę sprzątania i odśnieżania terenu przed posesją.

Prowadzimy srzedaż pojemników do odbioru odpadów komunalnych oraz środków do ich dezynfekcji.

Z wyrazami szacunku:

Dział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

uprzejmie informuje, iż:


 • Z dniem 1 stycznia 2012 roku dotychczasowe obowiązki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie odbioru odpadów komunalnych (w kubłach), a także odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) oraz odpadów wielkogabarytowych przejęła firma PST TRANSGÓR S.A. z siedzibą w Rybniku przu ul. Jankowickiej 9.

 • Worki do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szkło białe, szkło kolorowe, papier i makulatura) nadal nabywać można w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.

 • Firma PST TRANSGÓR S.A. z Rybnika po ustaleniach i wyjaśnieniach z GZGK, w najbliższym czasie ogłosi sprostowanie treści umów, które mieszkańcy otrzymali. Sprostowanie spowodowane jest błędami zawartymi w treści umowy.
  Jednocześnie informujemy, iż Gminny Zakład Gospdoarki Komunalnej w Świerklanach, przyjmuje podpisane umowy na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zawarte pomiędzy mieszakńcami, a firmą PST TRANSGÓR S.A.

 • Wszelkie pytania i wątpliwości związane z gospodarką odpadową tj. wywóz odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odbiór i nabycie worków do segregacji odpadów, umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunlanych, prosimy kierować pod numery:

  • PST TRANSGÓR S.A. Tel. (32) 75 55 440, (32) 75 55 494, (32) 75 55 491

                    lub

  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej tel. (32) 43 04 497.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że z dniem 01.01.2012 roku dotychczasowe obowiązki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przejął Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach ul. Prosta 2, 44-264 Jankowice. W celu uzgodnienia terminu wywozu, a także wszelkie pytania proszę więc kierować na numer tel. 032 422 96 60


 • odbioru odpadów komunalnych (w kubłach), a także odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) oraz odpadów wielkogabarytowych przejęła firma PTS TRANSGÓR S.A. w Rybniku. Wszelkie pytania proszę więc kierować na numer tel. 32/75 55 491.

Jednocześnie informujemy, że o terminach i warunkach odbioru odpadów obowiązujących od II kwartału 2012 roku zostaną Państwo poinformowani.

PST TRANSGÓR pełnić będzie dyżury w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach w dniach:

poniedziałki: 9.01; 16.01; 23.01; 30.01; 6.02; 13.02; 20.02; 27.02 w godzinach 10:00–14:00

czwartki: 05.01; 12.01; 19.01; 26.01; 02.02; 09.02; 16.02; 23.02 w godzinach 10:00–14:00

Worki do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szkło białe, szkło kolorowe, papier i makulatura) nabywać można w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wyłącznie do końca lutego 2012 roku.

Od miesiąca marca 2012 roku wszelkie sprawy związane z wywozem odpadów komunalnych należy przeprowadzać w siedzibie PTS TRANSGÓR S.A. ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik


---------------------------------------------------------------------------- 


 Informujemy, że od dnia  01.06.2011r. zostały zmienione godziny otwarcia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który będzie czynny:

od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30
    
w czwartek od 7.30 do 17.00

w piątek od 7.30 do 14.00

---------------------------------------------------------------------

Odpady zebrane z terenu Gminy Świerklany zagospodarowane w procesach odzysku i unieszkodliwiania przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 2010 roku.


Masa odpadów składowana na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych:

 • skratki z oczyszczalni ścieków Świerklany 7,05 ton

 • piasek z piaskownika z oczyszczalni ścieków Świerklany 3,53 ton

 • odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie, liście) 114,42 ton

 • zmieszane odpady komunalne (zbierane w kubłach) 2240,42 ton

 • odpady z mechanicznego oraz ręcznego podczyszczania ulic, placów i chodników, oraz zawartość koszy ulicznych 40,01 ton

 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany itp.) 47,30 ton

 • odpady z mechanicznej obróbki odpadów (pozostałości po sortowaniu z linii segregacyjnej) 464,33 ton

Odpady poddane odzyskowi:

 • gruz betonowy 28,15 ton

 • gruz ceglany 15,28 ton

 • gleba i ziemia 165,01 ton

 • odpady materiałów ceramicznych 2,54 ton

 • zmieszane odpady komunalne przekazane na linię segregacyjną 515,60 ton

Odpady niebezpieczne zebrane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

 • 0,020 ton

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany przez firmę PC-EKO SYSTEM

 • 2,153 ton

Odpady opakowaniowe i surowce wtórne zebrane w workach przez firmę TRANSGÓR

 • papier i tektura 1,88 ton

 • szkło 75,74 ton

 • tworzywa sztuczne (plastiki) 36,08 ton

 • metale 0,93 ton


--------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja dotycząca odpadów elektronicznych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach informuje , że od dnia 25.10.2010 roku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. nieużywane, przestarzałe lub zepsute:

 • urządzenia chłodnicze (lodówki, chłodziarki, zamrażarki, urządzenia klimatyzacyjne, lady chłodnicze, automaty z funkcją mrożenia)

 • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, suszarki, zmywarki, kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne), mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne

 • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka, wagi, itp.)

 • sprzęt IT (komputery, monitory, faksy, drukarki, kopiarki, telefony, zasilacze UPS, itp.)

 • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi, telewizory, itp.)

 • narzędzia elektryczne np. wiertarki

 • świetlówki i lampy

 • kartridże i tonery (oryginalne)

 • baterie i akumulatory przenośne

i inne podobne sprzęty, odbierane będą przez Firmę P.P.H.U PC-ECO SYSTEM z siedziba w Świerklanach.

Odpady odbierane będą bezpośrednio od klienta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer: 32 760 67 22 lub mailowym na adres: biuro@pc-ecosystem.pl. Sprzęt odbierany jest w najkrótszym możliwym czasie, zazwyczaj nawet następnego dnia po zgłoszeniu.

UWAGA!! Sprzęt powinien być kompletny!

Prosimy zatem mieszkańców Gminy Świerklany o niewystawianie w/w sprzętu w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych ponieważ wystawiony w ten sposób sprzęt często jest narażony na rozkradanie lub uszkodzenie mechaniczne, a w ten sposób można tego uniknąć.

Szczegółowa lista odpadów dostępna jest na stronie internetowej www.pc-ecosystem.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia

Segregując śmieci, dbamy o nasze najbliższe środowisko”


Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej Gminy o wzmocnienie funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki odpadów. To wspólne działanie jest celem ochrony środowiska i obowiązkiem każdego obywatela. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których się obracamy i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki. W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną.
Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu.
Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach.


Na czym to wszystko polega? Sprawa jest banalnie prosta:

 1. Należy nabyć komplet worków o różnych kolorach, z różnymi napisami. Worki można nabyć w biurze GZGK w Świerklanach ul. Strażacka 1 lub u kierowców „śmieciarek”.

 2. Segregowanie śmieci. Najlepiej pod zlewozmywakiem, gdzie zwykle znajduje się kosz na śmieci, należy ustawić pojemniki do segregacji. My, w naszym domu używamy zwyczajnych kartonów. Segregacja następuje w momencie wyrzucania wszelkich odpadków. Chwila zastanowienia i odpowiedni śmieć ląduje w jednym z kartonów. Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko chcieć!

 3. Gdy któryś z pojemników zapełni się należy jego zawartość, zamiast do kontenera na śmieci, wyrzucić do przygotowanego np. w garażu odpowiedniego worka. Większe ilości śmieci np. butelki po udanej imprezie można wyrzucić do worka od razu.

 4. W zaznaczony na kalendarzu dzień należy wystawić zapełniony i zawiązany worek przed bramę posesji (najlepiej wcześnie rano lub wieczorem poprzedniego dnia) i worek zniknie. Świetną formą przypominania jest pamiętający sąsiad. Widok wystawionych worków u mojego sąsiada zawsze nastraja mnie optymistycznie. Dzięki!

Pamiętajmy!! Tworzywa sztuczne są cennym materiałem do powtórnego wykorzystania, który nie powinien trafiać na wysypiska. Odpady z tworzyw sztucznych, poza możliwością ich powtórnego wykorzystania podczas recyklingu, stanowią doskonałe paliwo. Wykorzystane jako alternatywne źródło energii uczestniczą w procesie oszczędzania zasobów naturalnych. Troska o odpady z tworzyw sztucznych to element stylu życia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja

Informujemy, że faktury za wykonywane usługi wywozu odpadów komunalnych począwszy od stycznia 2010 r. (za II półrocze 2009)  dostarczane będą kontrahentom za pośrednictwem poczty, przypominamy że płatności można dokonać przelewem za pośrednictwem internetu, w banku, w kasie GZGK  lub na poczcie.
Oddaj stare okna

                Informujemy o możliwości składowania starych okien w punkcie „EKO-MAR”, zlokalizowanym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armii Krajowej 1 (Kopalnia Moszczenica). Mieszkańcy gminy wywozu starych okien dokonują we własnym zakresie, za odpłatnością (liczone od tony). Punkt czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 513 151 818.

 Informacja o okresach wystawiania rachunków

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z uwagi na dużą ilość zawartych umów, kierując się chęcią ograniczania kosztów działalności, usługa wywozu odpadów wykonywana przez GZGKod roku 2009 fakturowana będzie w okresach półrocznych.

Faktury dotyczące wykonywania usługi  w I-szym półroczu dostarczane będą kontrahentom począwszy od 1 lipca br., zaś za II półrocze od 2.01.2010r. 

 

 

Wszystko o odpadach

Przypominamy główne zasady odbioru odpadów z nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy.


Odpady segregowane: odbierane co 2 miesiące


Worki przeznaczone są do gromadzenia odpowiednich odpadów, zgodnie z tym, co na nich jest nadrukowane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią nadruku. Odpady te powinny być wstępnie doczyszczone, plastiki wypłukane i najlepiej zgniecione, szkło umyte. Worki z kilku posesji gromadzone w jednym miejscu przy drodze głównej prosimy opisywać co najmniej numerem posesji, w celu uniknięcia nieporozumień w ewidencji. Uprawnionymi do ponoszenia opłaty obniżonej za wywóz odpadów są właściciele wystawiający co najmniej 1 worek odpadów segregowanych na kwartał.

Odpady segregowane odbierane są na podstawie umowy przez TRANSGÓR Rybnik. Na linii segregacyjnej okazuje się, że około 40 proc. Tych odpadów, to nie odpady segregowane a zmieszane odpady komunalne, które nie nadają się do odzysku. Zdarzają się nawet pampersy!

Worki będą zabierane wyłącznie przez TRANSGÓR, nie będzie odbiorów worków dodatkowymi pojazdami GZGK od osób pominiętych czy też zapominalskich. Te worki, które zawierają odpady nienadające się do odzysku, nie będą odbierane.


Odpady w pojemnikach: odbierane są 2 razy w miesiącu


Właściciel posesji może wystawić w tych terminach dowolną ilość pojemników (kubłów), opłata jest pobierana od ilości osób przebywających na posesji a nie od ilości odebranych pojemników. Nie ma więc żadnej potrzeby ubijania odpadów, czy przelewania popiołów wodą, aby więcej się zmieściło. Wystarczy zaopatrzyć się w dodatkowy pojemnik, jednakże musi on być przystosowany do załadunku mechanicznego do śmieciarki. Wszystkie pojemniki przeładowane oraz dostawiane do pojemników wiaderka, worki itp. nie będą odbierane.

Opłaty naliczane są od ilości odebranych pojemników wyłącznie dla posesji, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność gospodarcza, oświatowa, kulturalna itp. na podstawie dodatkowej umowy


Pojemniki służą do gromadzenia odpadów takich, które nie podlegają segregacji czyli: żużle, popioły z kotłowni przydomowych, zmieszane odpady powstające w gospodarstwach domowych. W kubłach nie należy umieszczać: gruzu, kamieni, baterii, akumulatorów, świetlówek, środków ochrony roślin, kwasów, odpadów zawierających rtęć, olejów, zużytych urządzeń, przeterminowanych leków, rozpuszczalników, opon (też pociętych) oraz innych odpadów zawierających odpady niebezpieczne.

Gminne wysypisko nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych, ich wykrycie przez kontrole środowiska może skutkować zamknięciem składowiska. Gruz, kamienie, szkło i odpady niebezpieczne niszczą bardzo mechanizmy śmieciarek. Pojemniki, w których znajdują się takie odpady nie będą zabierane.


Odbiór gruzu, odpadów z remontów, odpadów zielonych odbywa się po indywidualnym zgłoszeniu w GZGK, za odpłatnością dodatkową według Zarządzenia Nr W.0151-100/08 Wójta Gminy Świerklany z dnia 23.06.2008r. i zarządzenia wewnętrznego GZGK:

- pojazdem do 3,5 tony – 100,00zł brutto,

- powyżej 3,5 tony – 120,00zł brutto,

- 1 worek odpadów zielonych o pojemności do 120 litrów – 2,50zł brutto (odbiór w każdy piątek po wcześniejszym zgłoszeniu)


Odpady niebezpieczne są odbierane w punkcie odbioru przy ul. Pogodnej. Punkt zbiórki jest czynny w każdy piątek w dni robocze w godzinach od 12.00 do 15.00

Odpady wielkogabarytowe (te które nie mieszczą się w pojemnikach) i zużyte urządzenia zbierane są w podanych terminach, 2 razy w ciągu roku. Jest to zbiórka nieodpłatna.


Na terenie naszej gminy utylizacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych zajmuje się też P.P.H.U PC-ECO SYSTEM, ul. Spacerowa 11, Świerklany.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być przyjmowane przy wymianie na nowy sprzęt w sklepach sprzedających takie urządzenia.


Opony od posiadaczy samochodów nieprowadzących działalności gospodarczej przyjmowane są na składowisku odpadów w Jankowicach, za odpłatnością 4,50zł brutto od sztuki. Zakłady zajmujące się wymianą opon mają obowiązek nieodpłatnie odbierać zużyte opony od swoich klientów.


Zgodnie z dostarczanymi harmonogramami wywozów do kontrahentów pojemniki i worki do segregacji mają być wystawione w dniu wywozu do godziny 6.00 rano przed bramę posesji. W wyjątkowych tylko przypadkach (dla osób starszych i chorych) pojemniki odbierane są z posesji, ale musi być to zawarte w umowie i poparte odpowiednimi dokumentami. Zdarza się, że mieszkańcy wystawiają kubeł w południe i dzwonią z pretensjami twierdząc, że stoi od rana i nie został zabrany. Dodatkowe przejazdy tylko kumulują koszty i przedłużają czas pracy obsługi.

Nowa śmieciarka GZGK posiada zamontowaną kamerę, dokumentowane jest więc kiedy, o jakiej porze i w jakim stanie są wystawiane i odbierane przez GZGK pojemniki od mieszkańców. Jeżeli ktoś nie zdąży z wystawieniem kubła czy worka będzie musiał poczekać na termin następnego wywozu, zgodnie z harmonogramem.


Obowiązki powyższe nie wynikają z własnych postanowień GZGK. Są to ustawowe obowiązki każdego obywatela wynikające z obowiązujących nas przepisów prawa ochrony środowiska. Powyższe zasady zgodne są z uchwalonym przez Radę Gminy Świerklany „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklany” (Uchwała Nr XLVII/321/06 z dnia 29.03.2006r. oraz XVI/106/08 z 30.01.2008 r.)

Zaznaczamy, że staramy się spełnić oczekiwania wszystkich kontrahentów, jednakże szanujmy się nawzajem. Ci którzy zajmują się gospodarką odpadami, to nie „śmieciarze”, a normalni pracownicy, mający określone normy pracy i wysiłku oraz siły to tylko ludzkie. Jednocześnie prosimy też zrozumieć, że wszystkie sprawy załatwiane są tylko przez ludzi i mogą w tym zakresie wystąpić czasem pomyłki. To tylko ludzie, a nie roboty muszą załadować ręcznie pojemniki na mechanizm śmieciarki. Zdarzają się kubły, których nie mogą podnieść nawet 3 osoby.


Odpowiedzialne zachowanie kontrahentów i stosowanie się do powyższych zasad jest obowiązkiem mieszkańców. Jednocześnie, wspólne nasze sprawne działanie przyczyni się na pewno do pięknego wyglądu naszej gminy, a przede wszystkim do zmniejszenia kosztów gminy w zakresie gospodarki odpadami. Uprzejmie prosimy też o ponowne, szczegółowe zapoznanie się z treścią podpisanej przez siebie umowy z GZGK, dotyczącej odbioru odpadów.

 

 

Menu
 

 Regulamin utrzymania czystości

 Harmonogramy
 Ceny usług
 Obiekty, boisko
 Akcja Zima
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia, informacje
Jak postępować z odpadami